<5£ e il «e I OS I oe I oz I Ol gl o I® © WIN III III III B . • * ■ = = M Sml IM III III 5 s ö § ^ » «» £ ^ § <Ä> CO CO cr^ - r e» < - * ■ B C D E F G H 23456789 Copyright 4 / 1999 YxyMaster GmbH www . yxymaster . coni III K L M N Focus 0 Balance Q R S T U 12 13 14 17 18 19 W X Y VierFartoSelectof Standard * - Euroskala Oftset